Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Pamiątki z Polski Jakub Dyjak z siedzibą w Zielonce, ul. Poniatowskiego 109, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Pamiątki z Polski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Pamiątki z Polski drogą elektroniczną poprzez: it@bady.pl lub pisemnie na adres ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pamiątki z Polski Jakub Dyjak z siedzibą w Zielonce, ul. Poniatowskiego 109

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pamiątki z Polski przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy zakupu z Pamiątki z Polski lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Pamiątki z Polski (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań reklamacyjnych

III. Obowiązek podania danych osobowych firmie P.H.U. BADY

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Pamiątki z Polski i wynika z realizacji umowy zakupu i jest niezbędne do realizacji celów wynikających z wyżej wymienionej umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Pamiątki z Polski usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urzędowi Skarbowemu
 2. podmiotom realizującym przesyłkę (Poczta Polska, firma kurierska)
 3. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak Biuro Księgowe, jeśli Pani/Pan zaznaczy opcję zakupu z fakturą VAT.


V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Pamiątki z Polski umowy, przez okres do momentu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie

P.H.U. Bady nie będzie profilowało swoich klientów.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących zachowania w sferze dokonywanych zakupów, wyborów, etc.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Pamiątki z Polski pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Pamiątki z Polski, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów
  iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Pamiątki z Polski Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

P.H.U. BADY nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl